TaiLieu
Download tài liệu

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO HD 22

Tạp chí Xây Dựng Đảng - Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và ...

6 Tháng Mười Một 2013 ... Số: 22 - HD/BTCTW .... Mỗi cá nhân chỉ làm một bản kiểm điểm (theo mẫu đính kèm). .... chi bộ sẽ xếp loại chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/ BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá ...

bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn số 22 - Thư viện Đề thi ...

5 ngày trước ... bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn số 22 Nhấn vào đây để tải về Chỉnh sửa Xóa ... Đơn vị công tác : Trường THCS Lý Tự Trọng. Chi bộ. ... Thực hiện hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của ...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO HD 22 - Thư viện Đề thi ...

5 giờ trước ... BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC * Số: 22 - HD/BTCTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

bản kiểm điểm cá nhân 2013 theo hướng dẫn 22-hd/btct

4 ngày trước ... BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 ... năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “ Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2013”.

Bộ thủ tục đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2013

Mẫu M2a: Bản tự kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, phần lưu ý ... thức khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 01 -HD/TU, ngày 22/3/2013 ...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD ... - Zing Me

15 Tháng Mười Một 2013 ... BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/ 2013 ... Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau: ... vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, ...

Về việc bổ sung nội dung, quy trình kiểm điểm tự phê bình và phê ...

13 Tháng Mười Một 2013 ... Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban Tổ chức ... Cá nhân: Đảng viên trong toàn Đảng, trừ đảng viên đã được miễn công ... Kiểm điểm theo mẫu bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên ...

Tìm Kiếm các File Văn bản, Tài liệu định dạng Word, Excel, Pdf ...

... định số 447/QĐ-UBDT ve dac biet kho khan tỉnh sóc trăng mau bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 Bản kiểm điểm đảng viên theo hướng dẫn 22 HD / ...

Thực hiện kiểm điểm năm 2013 gắn với nội dung Nghị quyết Trung ...

13 Tháng Mười Một 2013 ... Theo đó, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực ... xếp loại chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày ...

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện ... - Báo Cần Thơ

5 Tháng Mười Một 2013... đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW thực hiện kiểm điểm năm 2013. ... Đối tượng kiểm điểm: Các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ ... Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân cần chỉ rõ ưu điểm, ... đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ ...